GIỚI THIỆU NĂNG LỰC CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN TECHBUILD

I. GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Xây Dựng và Cơ Điện TECHBUILD được thành lập theo giấy chứng nhận dăng ký doanh nghiệp số 0401897059 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 07 tháng 05 năm 2018, cấp đổi lần thứ 01 ngày 15/12/2016.

– Vốn điều lệ: 8.000.000.000 đồng.

– Giám đốc Công ty: Đặng Ngọc Tâm

– Trụ sở giao dịch: Số 67 Nguyễn Đức Thiệu, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

– Tên viết tắt:  TECHBUILD

– Điện thoại/ Fax:  0935599663   

– Email: xaydung.techbuild@gmail.com

– Tài khoản giao dịch số: 0041000335198 tại Ngân hàng TMCP  ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Cẩm lệ

– Mã số thuế: 0401897059

II. TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY: (Xem sơ đồ tổ chức)

1. Ban giám đốc:

– Giám đốc công ty phụ trách chung. Là người đứng đầu trong Công ty, có trách nhiệm:

Xác định mục tiêu, chiến lược, kế hoạch thực hiện của Công ty.

Điều hành kiểm soát mọi họat động nhằm đạt được mục tiêu chiến lược, mục tiêu các dự án. Trực tiếp chỉ đạo họat động chất lượng trong Công ty.

Đưa ra chính sách chất lượng, đảm bảo mục tiêu chất lượng đề ra.

Cung cấp đủ nguồn lực để duy trì hoạt động của hệ thống chất lượng.

Quy định trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên trong hệ thống quản lý chất lượng.

Chịu trách nhiệm chung kiêm các nhiệm vụ trọng yếu: Tổ chức nhân sự, Kế toán – tài chính, kế hoạch sản xuất – kinh doanh, vật tư thiết bị và tiền lương.

Phụ trách công tác kỹ thuật và Khoa học – Công nghệ. Thông qua các kế hoạch sản xuất. Ký duyệt các hồ sơ thiết kế, dự toán, thí nghiệm cấp Công ty.

 Điều hành Công ty hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được nhà nước quy định. Chịu trách nhiệm trước Nhà nước và tập thể lao động về hiệu quả sản xuất – kinh doanh của Công ty. Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách và Pháp luật Nhà nước.

Có quyền hạn:

Có quyền quyết định chính sách chất lượng.

Có quyền quyết định tổ chức bộ máy quản lý trong Công ty, đảm bảo các họat động có hiệu quả.

Tuyển dụng, điều động nhân viên trong đơn vị đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

Khen thưởng, kỹ luật các thành viên trong Công ty  trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, sản xuất.

– Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật, có trách nhiệm:

Kiểm tra trực tiếp việc thực hiện các tiến độ sản xuất theo kế hoạch đã được duyệt.

Kiểm tra chất lượng khảo sát – thiết kế, hồ sơ thiết kế.

Phụ trách các công tác đoàn thể, thi đua.

Xây dựng kế hoạch kỹ thuật, kế hoạch sản xuất sản phẩm nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược về chất lượng và các hợp đồng kinh tế với khách hàng.

Đề xuất lên Giám đốc để giải quyết những vấn đề có liên quan về kỹ thuật, chất lượng và kế hoạch sản xuất.

Báo cáo Giám đốc công tác hoạt động về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, kế hoạch sản xuất sản phẩm, về thực hiện các hợp đồng cung ứng.

Thay mặt Giám đốc giải quyết các công việc được ủy quyền khi Giám đốc đi vắng.

Có quyền hạn:

Đề xuất ý kiến lên Giám đốc về tổ chức bộ máy quản lý trong Công ty, đảm bảo các hoạt động có hiệu quả.

Đề xuất khen thưởng, kỹ luật các thành viên trong Công ty  trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, sản xuất.

Quyết định giải quyết các công việc được ủy quyền khi Giám đốc vắng mặt.

  1. Phòng kiểm tra chất lượng chung:

Đảm bảo hệ thống chất lượng được xây dựng áp dụng và duy trì theo các yêu cầu của ISO 9001:2000.

Tổ chức đánh giá nội bộ hê thống quản lý chất lượng để làm cơ sở xem xét cải tiến hệ thống chất lượng.

Lập các văn bản báo cáo Giám đốc về hệ thống họat động chất lượng đê làm cơ sở xem xét cải tiến hệ thống chất lượng.

Liên hệ với các tổ chức bên ngoài về các vấn đề liên quan đến quản lý chất lượng.

Báo cáo cho Giám đốc công ty biết về kết quả họat động của hệ thống quản lý chất lượng và mọi nhu cầu cải tiến.

  1. Phòng tổ chức hành chính:

Có nhiệm vụ:

Thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức hành chính của Công ty  theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty .

Đảm bảo thông tin liên lạc trong và ngoài đơn vị.

Đảm bảo việc lưu trữ, cũng như bảo mật các tài liệu lưu trữ.

Có trách nhiệm tổ chức nhân sự, hội nghị, hội thảo các cuộc họp liên quan

  1. Phòng kinh tế kế hoạch:

Có nhiệm vụ:

Thực hiện các công việc về hoạt động kinh doanh của Công ty .

Theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện công việc của các đơn vị để có kế hoạch điều chỉnh thích hợp đảm bảo tiến độ đã ký với khách hàng.

Xây dựng, đề xuất kế hoạch tiền lương, quỹ lương hằng năm.

  1. Phòng tài vụ :

Có nhiệm vụ :

 Thực hiện các công việc liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

Đề xuất kế hoạch tài chính, cân đối nguồn vốn chủ động đầu tư mở rộng quy mô sản xuất – kinh doanh có hiệu quả.

  1. Phòng quản lý vật tư – thiết bị :

Thực hiện các công việc liên quan đến công tác vật tư – thiết bị của Công ty

Quản lý thiết bị mạng vi tính của Công ty.

  1. Phòng kế hoạch – kỹ thuật :

– Có nhiệm vụ :

Kiểm tra hồ sơ khảo sát, thiết kế trước khi trình Giám đốc công ty.

Sọan thảo đề cương khảo sát, thiết kế đường ô tô và cầu.

Tham gia giải quyết các văn bản liên quan kỹ thuật trong quá trình hổ trợ khách hàng.

Thẩm định và duyệt hồ sơ thiết kế của Công ty ở cấp thẩm quyền.

Chủ trì thiết kế hoặc thiết kế công trình khi có yêu cầu của Giám đốc công ty.

Biên sọan các tài liệu kỹ thuật ban hành nội bộ Công ty.

  1. Phòng thiết kế:

Trong mỗi phòng thiết kế đều có 1 trưởng, phó phòng và các nhân viên trong phòng. Trưởng phòng có trách nhiệm:

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về mặt chất lượng và tiến độ các công trình được phân công cho Phòng thực hiện.

Tiếp nhận kế hoạch công tác được phân công, lên kế hoạch thực hiện bằng MS Project.

Nghiên cứu khả năng của từng nhân viên trong phòng để phân công thực hiện các công trình cho phù hợp với khả năng đạt hiệu quả cao.

Đi thị sát thực địa, viết đề cương (các công trình phức tạp)

Tiếp nhận hồ sơ, dữ liệu từ Khảo sát và triển khai phân công thiết kế.

Tham gia thảo luận các phương án kỹ thuật cấp phòng.

Tham gia sản xuất trực tiếp.

Đối với công trình phức tạp phải thông qua các phương án kỹ thuật trước hội đồng kỹ thuật Công ty.

Trình duyệt dự án, kỹ thuật với các cấp thẩm quyền khi được Giám đốc phân công.

Kiểm tra đôn đốc nhân viên thực hiện các nhiệm vụ được giao để đảm bảo chất lượng và tiến độ quy định. Thường xuyên theo dõi và nắm vững tiến độ các công trình của phòng và chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ với Giám đốc công ty.

Bảo quản chặt chẽ và chịu trách nhiệm về tài sản, trang thiết bị trong phòng.

Đảm bảo về lưu trữ và giao nộp dữ liệu hồ sơ lên mạng của tất cả các công trình mà phòng đãm nhiệm.

Theo dõi, xử lý và báo cáo kết quả xử lý trong quá trình thi công.

Báo cáo kết quả xử lý, kết quả đi công tác.

Tham gia đóng góp ý kiến về chuyên môn hợp lý , mang lại hiệu quả kinh doanh cao chp Công ty.

Thực hiện các công tác khác do Giám đốc công ty phân công.

Có quyền hạn :

Điều hành phân công nhân lực và công việc trong phòng nhằm đảm bảo hòan thành kế hoạch sản xuất.

Đề nghị Giám đốc thưởng phạt đối với nhân viên trong phòng.

Đề xuất lên Giám đốc công ty các nhu cầu về nhân sự, thiêt bị của phòng.

  1. Ban dự toán :

Ban dự toán gồm 1 trưởng ban và các ban viên. Ban dự toán có nhiệm vụ Lập hồ sơ dự toán các công trình xây dựng, trình duyệt các cấp thẩm quyền.

  1. Đội khảo sát :

Tổ địa hình có nhiệm vụ: Khảo sát đo vẽ địa hình của tuyến và công trình, khảo sát thủy văn theo yêu cầu của đề cương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện các công việc hỗ trợ khách hàng theo yêu cầu của phòng Kế hoạch – kỹ thuật. Lập hồ sơ khảo sát đo vẽ địa hình của tuyến và công trình.

  Tổ địa chất có nhiệm vụ: Đo vẽ địa chất công trình, công tác khoan & đào địa chất, điều tra mỏ vật liệu xây dựng và bãi đổ đất đá thừa. Lập hồ sơ khảo sát dưới dạng mô tả.

Công ty TNHH TNHH Xây Dựng và Cơ Điện TECHBUILD  với hầu hết các cán bộ Kỹ thuật của Công ty là đội ngũ chủ lực có nhiều năng lực và kinh nghiệm trong các lĩnh vực  thi công  các công trình xây dựng. Vì uy tín và sự phát triển của Công ty, Công ty chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành tốt mọi yêu cầu mà Quý cơ quan giao.

22/09/2018 VCenter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *